Adatvédelem 2019-01-19T18:54:30+01:00

Adatvédelem

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. Rendelete (a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról; általános adatvédelmi rendelet: „GDPR”) betartásával az EURO-ECO Csoport védi az Ön adatait!
Az EURO-ECO Csoport az üzleti folyamatok során csak olyan gazdasági adatokat kezel, amelyek a köznyilvános adatbázisokban szerepelnek illetőleg az adat tulajdonosától származnak.
Technikai információk:
http://euroeco.net/uj/impreszum/
További adatkezelési információink az egyes regisztrációkra vonatkoznak.
I. A regisztrált felhasználók személyes adatait a honlap üzemeltetője kezeli  (továbbiakban: „Szervező”). Valamennyi személyes adat kizárólagos kezelője a Szervező. A Szervező az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba bejelentette. Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-91712/2015.
A Szervező kizárólag azon személyek személyes adatait kezeli, akik a Szervező által megrendezett szakmai rendezvényeken illetve a Szervező által működtetett honlapon regisztráltak, és akik a regisztráció során a jelen Adatkezelési szabályzatot elfogadták.
 

 

II. Jelen Adatkezelési szabályzat („Szabályzat”) kizárólag a regisztráció során felvett személyes adatok kezelésére vonatkozik, és nem terjed ki a Szervező egyéb adatkezeléseire.
A Felhasználók személyes adatainak kezelésére jelen Szabályzat az irányadó. A személyes adatok kezelésére Magyarország és az Európai Unió jogszabályai az irányadók, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”), valamint az Európai Parlament és Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK Irányelve „a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról”.
 

 

III. A Felhasználó a regisztrációval elfogadja a jelen Szabályzatot. A regisztrációval és a szabályzatok elfogadásával a Felhasználó hozzájárul személyes adatainak a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint történő kezeléséhez. Az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntesen megadott hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont). Jelen Szabályzat a felhasználók tájékoztatásának minősül. Amennyiben a felhasználó harmadik személyeket közvetlenül ajánl, köteles megszerezni ezen ajánlott személyek hozzájárulását ahhoz, hogy az ajánlott személy adatait (nevét és e-mail címét) a Szervező kezelhesse, és az ajánlott személy részére a játékról tájékoztatást küldjön.
 

 

IV. A Szervező az adatkezelés során törekszik arra, hogy az adatkezelés tisztességes, törvényes legyen, és személyes adat kezelésére csak célhoz kötötten kerüljön sor. Az adatkezelés célja elsősorban a reklámozási, piac- és közvélemény-kutatási tevékenység, a felhasználó által megadott adatok felhasználásával. A Szervező jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célra felhasználja.
 

 

V. A személyes adatok kezelése a Szervező székhelyén, fióktelepén, telephelyén, vagy a Szervező által megbízott adatfeldolgozó helyiségében történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket minden esetben a Szervező hozza meg. A szervező adatfeldolgozót jogosult megbízni, az Infotv. alapján. Az adatfeldolgozó önálló döntést nem hozhat. A Szervező az adatfeldolgozók megnevezését jelen Szabályzatban közzéteszi.VI. A regisztráció során a felhasználó megadja az azonosításhoz és a kapcsolattartáshoz szükséges, a regisztrációs űrlapon meghatározott adatait (név, e-mail cím, telefonszám, születési év, település). Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, kapcsolattartás, reklámozás, kutatás. Az adatkezelés célja a fentieken túlmenően, hogy a Szervező a felhasználó adatait a felhasználó külön hozzájárulása esetén harmadik személy részére továbbítsa.

VII. A Szervező jogosult arra, hogy a felhasználó megadott elérhetőségeit (e-mail címét, postai címét, telefonszámát) felhasználja arra a célra, hogy részére a Szervezővel, a Szervező tevékenységével összefüggő promóciós célú elektronikus levelet, a szolgáltatással összefüggő hírlevelet, vagy reklámot tartalmazó levelet küldjön, számára ilyen célú tájékoztatást juttasson el. A felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a tájékoztatásban, hírlevélben, illetve az egyéb értesítő levélben reklámot helyezzen el.

VIII. A regisztrációval a felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szervező a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küldjön, és ebből a célból megadott adatait felhasználja. A hozzájárulás az e-mailben, telefonon, a postai úton, valamint az egyéb módon történő megkeresésre egyaránt vonatkozik. A kezelt adatokat a Szervező felhasználhatja közvélemény-kutatás, piackutatás céljára, kutatási minta összeállítására, a felhasználok ilyen célú megkeresésére. A reklámlevelek küldését a felhasználó utólag megtilthatja, a kiküldött reklámlevélben szereplő „leiratkozás” linkre kattintva.

IX. A Weboldal látogatása esetén a Szervező rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát, továbbá az IP-cím alapján meghatározható földrajzi helyet. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Felhasználó gépén adatokat tartalmazó file-t (cookie-t) helyezzen el.

X. A Szervező a megadott adatokat törli, ha: – azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli; – az érintett felhasználó azt kéri; – az adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható; – az adatkezelés célja megszűnt; – azt hatóság vagy bíróság elrendeli. A felhasználó kérheti személyes adatai törlését, a Szervező elérhetőségein (1. pont). A felhasználó erre irányuló kérése esetén az adatokat a Szervező rendszere öt munkanapon belül törli. A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható. A Szervező a felhasználó kérése esetén sem törli a személyes adatokat, ha az adatok kezelését jogszabály kötelezővé, vagy lehetővé teszi (így pl. adókötelezettséggel kapcsolatos adatok). A Szervező ebben az esetben a törlés megtagadásának jogalapjáról a felhasználót tájékoztatja.
Amennyiben a Szervező és a felhasználó között jogviszony jön létre, és a személyes adatok kezelése szükséges a jogviszonyból származó jogok gyakorlásához, kötelezettségek teljesítéséhez (pl. igények érvényesítése, jogviták kezelése), a Szervező törlési kérelem esetén is kezeli a szükséges személyes adatokat, az Infotv. 6. § (5) bek. alapján.

XI. A felhasználónak jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését a Szervezőtől kérje. Az érintett tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről. A tájékoztatást a Szervező elektronikus levélben is megadhatja. Az érintett felhasználó tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

XII. A Szervező minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A Szervező az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

XIII. A felhasználók a szolgáltatás igénybe vétele és a Weboldal használata során csak saját személyes adataikat adhatják meg, vagy olyan személyek adatait, akik ehhez hozzájárultak. Más személyek adatainak megadása jogellenes adatkezelésnek minősül, amelynek a külön jogszabályokban meghatározott következményei lehetnek. Más személy adataival való visszaélés esetén a Szervező az eljáró hatóságoknak segítséget nyújt a jogsértés feltárása, a jogsértést elkövető azonosítása érdekében.

XIV. A Szervező a személyes adatokat harmadik személy részére csak az érintett kifejezett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján továbbítja.
A felhasználó a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panaszával fordulhat a Szervezőhöz, aki a panaszt a lehető legrövidebb időn belül kivizsgálja, és a jogsértést orvosolja.

A felhasználó a személyes adatai védelméhez való jog sérelme esetén fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu), valamint bíróság előtt is érvényesítheti igényét.

A felhasználó kérésére a Szervező részletes tájékoztatás ad a jogorvoslati módokról.